Guru Yogi Ramesh's Laughing Yoga

If you would like to feel better, Guru Yogi Ramesh's laughing yoga may prove to be helpful to you!

Myself I don't want to meet the Dalai Lama because he doesn't understand Zen Koans.

Guru Yogi Ramesh